خدمات > معاینه دوره ای و چک آپ سرطان

در سالهای اخیر متاسفانه با شیوع بیشتر انواع سرطان و بروز آن در سنین پایینتر و بین جوانان مواجه هستیم.در این کلینیک معاینات لازم برای تشخیص زودرس سرطان و در صورت لزوم بررسی های بیشتر آزمایشگاهی و تصویربرداری انجام می شود.