خدمات > کارگذاری کاتتر شالدون همودیالیز موقتی و دائمی

کاتتر شالدون در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی به عنوان یک مسیر موقت انجام همودیالیز استفاده می شود. این بیماران برای ادامه درمان نیاز به عمل جراحی فیستول شریانی-وریدی(AVF) یا تبدیل شالدون موقت به دائمی (پرمی کت) دارند.