خدمات > عمل جراحی فتق کشاله ران و جدار شکم

عمل جراحی فتق با پیشرفته ترین روش ها و در صورت لزوم استفاده از انواع مش و به صورت باز یا لاپاروسکوپی انجام می شود.

کلینیک های مرتبط